Tag: HTC Vive Pre

Thiếu nội dung, vấn đề lớn của các kính thực tế ảo hiện nay

Nói tới VR thì người ta nghĩ ngay đến phim và game. Nhưng tiềm năng của VR không chỉ giới hạn ở những loại nội dung này. Nó còn có thể làm được rất nhiều chuyện từ giáo dục cho